เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง (Light/Lux Meters)                                         (33 items)
เครื่องวัดแสง
เครื่องวัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง วัดแสง Lux Meter, Light Meter
เครื่องมือวัดแสงสว่าง เครื่องวัดแสง
  Lux Meter, Light Meter
เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง
  รหัสสินค้า : LXM-TM01-4R20Z

TENMARS Light/Lux  Meter
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง 
เครื่องวัดแสง Range : 0-200,000 lux (4 ranges), 20-20000 footcandles(4 ranges), ความแม่นยำ ±3%  แสดงผล LCD, ค้างค่าหน้าจอ, ค้างค่าสูงสุด และปรับค่าเป็นศูนย์ได้ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

5,190.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดแสง
เครื่องวัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง วัดแสง Lux Meter, Light Meter
เครื่องมือวัดแสงสว่าง เครื่องวัดแสง
  Lux Meter, Light Meter
เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง
  รหัสสินค้า : LXM-TM04-20ZHM

Digital Light/Lux  Meter
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง(TM-204) 
เครื่องวัดแสง Range : 200-200,000 lux, 20-2000 footcandles, ความแม่นยำ ±3% แสดงผล LCD ดูค่าสูงสุด ค้างค่าหน้าจอและปรับค่าเป็นศูนย์ได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

4,590.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดแสง
เครื่องวัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง วัดแสง Lux Meter, Light Meter
เครื่องมือวัดแสงสว่าง เครื่องวัดแสง
  Lux Meter, Light Meter
เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง
  รหัสสินค้า : LXM-TM02-20MNH

Digital Light/Lux  Meter
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง(TM-202) 
เครื่องวัดแสง Range : 20-200,000 lux, 20-20000 footcandles, ความแม่นยำ ±3% แสดงผล LCD มี DC Analog output ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุด และค้างค่าหน้าจอได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

4,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดแสง
เครื่องวัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง วัดแสง Lux Meter, Light Meter
เครื่องมือวัดแสงสว่าง เครื่องวัดแสง
  Lux Meter, Light Meter
เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง
  รหัสสินค้า : LXM-AS-1R200HC

Digital Light/Lux  Meter(Calibration Certificate)
เครื่องมือวัดแสง
เครื่องวัดแสง Range : 0-200,000 lux  ความแม่นยำ ±4% แสดงผล LCD ค้างค่าหน้าจอ ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุด  มีไฟส่องสว่างหน้าจอ ปิดเครื่องอัตโนมัติ พร้อมใบ Calibration Certificate |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

5,690.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดแสง
เครื่องวัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง วัดแสง Lux Meter, Light Meter
เครื่องมือวัดแสงสว่าง เครื่องวัดแสง
  Lux Meter, Light Meter
เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง
  รหัสสินค้า : LXM-LX-4R-200H

Digital Light/Lux  Meter (LX-1332B)
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง 
เครื่องวัดแสง Range : 0-200,000 lux (4 ranges), จอภาพใหญ่ ความแม่นยำ ±4แสดงผล LCD, ค้างค่าหน้าจอ, ปิดเครื่องอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดแสง
เครื่องวัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง วัดแสง Lux Meter, Light Meter
เครื่องมือวัดแสงสว่าง เครื่องวัดแสง
  Lux Meter, Light Meter
เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง
  รหัสสินค้า : LXM-LX-1003R

Digital Light/Lux  Meter(1010BS)
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง 
เครื่องวัดแสง Range : 0~100,000 Lux,  3 ranges : 0-1999 lux, 2000-19999 lux, 20000-100000 lux ความละเอียด 1 lux, ความแม่นยำ ±5% แสดงผล LCD
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดแสง
เครื่องวัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง วัดแสง Lux Meter, Light Meter
เครื่องมือวัดแสงสว่าง เครื่องวัดแสง
  Lux Meter, Light Meter
เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง
  รหัสสินค้า : LXM-LX-3R100H

Digital Light/Lux  Meter(1010B) เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง
เครื่องวัดแสง Range : 3 ranges : 0-2000 lux, 2000-20000 lux, 20000~100000 Lux ความละเอียด 1 lux, ความแม่นยำ ±4% แสดงผล LCD ค้างค่าหน้าจอได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,900.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดแสง
เครื่องวัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง วัดแสง Lux Meter, Light Meter
เครื่องมือวัดแสงสว่าง เครื่องวัดแสง
  Lux Meter, Light Meter
เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง
  รหัสสินค้า : LXM-MS-503RH

Digital Light/Lux  Meter เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง(MS-6610)
เครื่องวัดแสง Range : 3 ranges : 0-2000 lux, 2000-20000 lux, 2000~50000 Lux ความละเอียด 1 lux, ความแม่นยำ ±5% แสดงผล LCD ค้างค่าหน้าจอได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดแสง
เครื่องวัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง วัดแสง Lux Meter, Light Meter
เครื่องมือวัดแสงสว่าง เครื่องวัดแสง
  Lux Meter, Light Meter
เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง
  รหัสสินค้า : LXM-LX-40003R

Digital Light/Lux  Meter เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง(MS-6610)
เครื่องวัดแสง Range : 3 ranges : 0-400 lux, 400-4000 lux, 4000~40,000 Lux ความละเอียด 0.1 lux, ความแม่นยำ ±4% แสดงผล LCD ดูค่าสูงสุดได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,290.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดแสง
เครื่องวัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง วัดแสง Lux Meter, Light Meter
เครื่องมือวัดแสงสว่าง เครื่องวัดแสง
  Lux Meter, Light Meter
เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง
  รหัสสินค้า : LXM-LX-HP-5081

Digital Light/Lux  Meter (HP-881A)
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง 
เครื่องวัดแสง Range : 0-50,000 lux , จอภาพใหญ่ ความแม่นยำ ±4 แสดงผล LCD, ค้างค่าหน้าจอ, ปิดเครื่องอัตโนมัติ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,390.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง เครื่องวัดความสว่าง
เครื่องวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง เครื่องวัดความสว่าง
  รหัสสินค้า : LXM-LX-HP-10081B

Digital Light/Lux  Meter (HP-881B)
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง 
เครื่องวัดแสง Range : 0-100,000 lux , จอภาพใหญ่ ความแม่นยำ ±4 แสดงผล LCD, ค้างค่าหน้าจอ, ปิดเครื่องอัตโนมัติ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง เครื่องวัดความสว่าง
เครื่องวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง เครื่องวัดความสว่าง
  รหัสสินค้า : LXM-LX-HP-20081C

Digital Light/Lux /Fc Meter (HP-881C)
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง 
เครื่องวัดแสง Range : 0-200,000 lux , 0.1 Fc - 20000 Fc,  จอภาพใหญ่ ความแม่นยำ ±4 แสดงผล LCD, ค้างค่าหน้าจอ, ปิดเครื่องอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,290.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง เครื่องวัดความสว่าง
เครื่องวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง เครื่องวัดความสว่าง
  รหัสสินค้า : LXM-LX-UT-383

Digital Light/Lux  Meter(1010B) เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง
เครื่องวัดแสง Range : 0 - 200000 Lux ความละเอียด 1 lux, ความแม่นยำ ±4% แสดงผล LCD ค้างค่าหน้าจอได้ ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุด ไฟส่องสว่างหน้าจอ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,290.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : LXM-LX-GM1020

Digital Recordable Light/Lux  Meter(1010B) เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง
เครื่องวัดแสง Range : 0 - 200000 Lux ความละเอียด 1 lux, ความแม่นยำ ±3% แสดงผล LCD ต่อคอมพิวเตอร์ บันทึกข้อมูลได้ 1900 ข้อมูล
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,190.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : LXM-AS-LX-101

Digital Light/Lux  Meter(1010B) เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง
เครื่องวัดแสง Range : 1 - 50000 Lux ความละเอียด 1 lux, ความแม่นยำ ±3% แสดงผล LCD |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : LXM-LX-GM-1010

Digital Light/Lux  Meter(1010B) เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง
เครื่องวัดแสง Range : 0 - 200000 Lux ความละเอียด 1 lux, ความแม่นยำ ±4% แสดงผล LCD ดูค่าสูงสุดได้ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,390.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : LXM-LX-HS-1010A

Digital Light/Lux  Meter(1010B) เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง
เครื่องวัดแสง Range : 0 - 200000 Lux ความละเอียด 1 lux, ความแม่นยำ ±4% แสดงผล LCD ดูค่าสูงสุดได้ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

1,290.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : LXM-AMPROBE-LM-120

Digital Light/Lux/Fe  Meter
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง(TM-201L) 
เครื่องวัดแสง Range : 0-200,000 lux (4 ranges), 20-20000 footcandles(4 ranges), ความแม่นยำ ±5 แสดงผล LCD, ค้างค่าหน้าจอ, ค้างค่าสูงสุด และปรับค่าเป็นศูนย์ได้ มาตรฐาน CE/EMC USA |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

12,290.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : LXM-MS-2000FCH

Digital Light/Lux  Meter
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง(MS-6612Y)
เครื่องวัดแสง Range : 0- 200,000 lux/Fc ระบบดิจิตอล
(
5 Ranges : 20/200/2000/20000/200000Lux (20/200/2000/20000Fc)
ความแม่นยำ ±3% แสดงผล LCD ค้างค่าหน้าจอ  ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุด ปิดเครื่องอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

3,590.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง.
  รหัสสินค้า : LXM-LX-8050

Digital Light/Lux/Fc  Meter
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง 
เครื่องวัดแสง Range : 0~30,000 Lux, 0~2788 .0 Fc, ความละเอียด 1 lux/0.1 Fc,
ความแม่นยำ ±3% แสดงผล LCD |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,590.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : LXM-LX-2004R

Digital Light/Lux  Meter(1330B)
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง 
เครื่องวัดแสง Range : 0~200,000 Lux/Fc, ความละเอียด 0.1 lux/Fc, ความแม่นยำ ±3% แสดงผล LCD |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

3,590.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : LXM-HL-FC2000H

Digital Light/Lux  Meter
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง(MS-6612Y)
เครื่องวัดแสง Range : 0- 200,000 lux  ความแม่นยำ ±3% แสดงผล LCD ค้างค่าหน้าจอ
ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุด ปิดเครื่องอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,600.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : LXM-AR-3R100N

Digital Light/Lux  Meter(USB Sensor)
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง
เครื่องวัดแสง Range : 0- 100,000 lux  : 3 Ranges  1st range : 0-2000 lux (Reading X1), 2nd range : 2000-20000 lux (Reading  X10),3rd range :20000-100000 lux (reading X100)  ความแม่นยำ ±3% แสดงผล LCD
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

3,290.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  รหัสสินค้า : HGM-LM-8000TC
LUTRON 4 in 1 Environment Meter (Air Velocity/Temp/
Humidity/Light)

เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น ในเครื่องเดียวกัน Range : 0.4-30 m/s, 0 to 50 °C, 10-95%RH, 0-20000 lux ความละเอียด 0.01, ความแม่นยำ ±1.5%, แสดงผล LCD พร้อมใบ Calibration Certificate
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info/
 
ราคา/บาท

9,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : LXM-AR-813

SMART SENSOR Light/Lux  Meter เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง  
เครื่องวัดแสง Range : 0~100000 Lux ความแม่นยำ <4% ±3% แสดงผล LCD จอภาพใหญ่ ค้างค่าหน้าจอได้ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
 
ราคา/บาท

2,190.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
  รหัสสินค้า : LXM-TM-4004RZe

TENMARS Light/Lux/Fc  Meter เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง 
เครื่องวัดแสง Range : 0-400,000 lux (Auto: 4 ranges), 0-40000 fc (Auto : 4 ranges), ความแม่นยำ ±3%  แสดงผล LCD, ค้างค่าหน้าจอ, ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุด-เฉลี่ย และปรับค่าเป็นศูนย์ได้ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

4,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  รหัสสินค้า : HGM-DT-8820

CEM 4 in 1 Environment Meter(Light/Sound Level/Temp/Humidity)

เครื่องวัดแสง เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น ในเครื่องเดียวกัน Range : 20-20000 lux, 35-100 dB, -20 to 750 °C, 35-95% RH, ความละเอียด 0.01, ความแม่นยำ ±5.0%, แสดงผล LCD
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

6,990.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 เครื่องวัดแสง ต่อคอมพิวเตอร์ได้/บันทึกข้อมูลได้(Light/Lux Meters/PC Conect/ Data Logger)                        (2 items)
เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  รหัสสินค้า : LXM-850007

Sper Scientific Light/Temp SD Card Meter Datalogger เครื่องวัดแสง
เครื่องวัดแสง เครื่องบันทึก Range : 0-100000 lux , 0-10000 Fc Temp -50 to 1300 C ความละเอียด 0.1 lux/Fc, ความแม่นยำ ±4%  บันทึกข้อมูลได้ผ่าน SD  Card และถอด SD Card ออกจากเครื่องใส่ที่คอมพิวเตอร์และอ่านค่าได้ , แสดงผล LCD
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

22,900.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  รหัสสินค้า : LXM-TM-203

TENMARS Digital Light Meter Datalogger เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง  
เครื่องวัดแสง เครื่องบันทึก Range : 0-20, 0-200, 0-2,000, 0-200,000 Lux/Fc  ความละเอียด 0.01 lux/Fc, ความแม่นยำ ±3%  บันทึกข้อมูลได้ 7000 ข้อมูล, แสดงผล LCD |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

17,900.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
 เครื่องวัดแสง อุลตร้าไวโอเลท (Ultraviolet Meter/UVA)                                                                                  (1 item)
เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  รหัสสินค้า : LXM-UVA-830

TECPEL Ultraviolet Meter เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง  
เครื่องวัดแสงอุลตร้าไวโอเลท Range : 199.9 microW /cm2, 1.999 mW /cm2, 19.99 mW /cm2  ความแม่นยำ ±4%, UV detector spectrum from 320nm to 400nm  แสดงผล LCD |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

8,800.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

         
         

    Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า(ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูด้านล่างนี้)

    ดูวิธีการสั่งซื้อ  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ezylifenow@gmail.com

   

Copy Rights© 2013, All rights reserved, www.ezy-life.com,                      Email : ezylifenow@gmail.com                                       Powered by Abi Net Group. Thailand.