เครื่องวัดความหวาน  เครื่องวัดค่าความหวาน  (Brix Refractometers/Meters)                                                            (10 items)
เครื่องวัดความหวาน   เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน
วัดค่าความหวาน ความหวาน เครื่องวัดน้ำตาล มิเตอร์วัดความหวาน
  เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน Brix meter, Brix refractometer
  รหัสสินค้า : BRM-58-90(38-43B)ATC

RHB Brix Refractometer with ATC
เครื่องวัดความหวาน แบบกล้อง
เครื่องวัดความหวาน วัดได้ 3 ค่า มีชดเชยอุณหภูมิ ชนิดกล้องส่อง Range : Brix : 58 - 90%, Buame : 38-43 Be, Water : 12.27% ความละเอียด 0.5%, ความแม่นยำ ±0.5% จอภาพ Scale |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

3,290.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความหวาน   เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน
วัดค่าความหวาน ความหวาน เครื่องวัดน้ำตาล มิเตอร์วัดความหวาน
  เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน Brix meter, Brix refractometer
  รหัสสินค้า : RHB-58-90BBW-ATC

RHB Brix Refractometer with ATC
เครื่องวัดความหวาน แบบกล้อง
เครื่องวัดความหวาน วัดได้ 3 ค่า มีชดเชยอุณหภูมิ ชนิดกล้องส่อง Range : Brix : 58 - 90%, Buame : 38-43 Be, Water : 12.27% ความละเอียด 0.5%, ความแม่นยำ ±0.5% จอภาพ Scale |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,490.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความหวาน   เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน
วัดค่าความหวาน ความหวาน เครื่องวัดน้ำตาล มิเตอร์วัดความหวาน
  เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน Brix meter, Brix refractometer
  รหัสสินค้า : BRM-RSG-100ATC

Brix & Specific Gravity Refractometer with ATC
เครื่องวัดความหวาน
เครื่องวัดความหวานและความถ่วงจำเพาะ มีชดเชยอุณหภูมิ ชนิดกล้องส่อง Range : 0 - 32%, 1.000-1.120 SG ความละเอียด 0.2%, ความแม่นยำ ±0.2% จอภาพ Scale
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,150.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความหวาน   เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน
วัดค่าความหวาน ความหวาน เครื่องวัดน้ำตาล มิเตอร์วัดความหวาน
  เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน Brix meter, Brix refractometer
  รหัสสินค้า : BRM-RHB-32ATC

RHB Brix Refractometer with ATC
เครื่องวัดความหวาน แบบกล้อง
เครื่องวัดความหวาน มีชดเชยอุณหภูมิ ชนิดกล้องส่อง Range : 0 - 32%, ความละเอียด 0.2%, ความแม่นยำ ±0.2% จอภาพ Scale
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,150.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความหวาน   เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน
วัดค่าความหวาน ความหวาน เครื่องวัดน้ำตาล มิเตอร์วัดความหวาน
  เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน Brix meter, Brix refractometer
  รหัสสินค้า : BRM-RHB-32-SG-ATC

RHB Brix Refractometer with ATC
เครื่องวัดความหวาน แบบกล้อง
เครื่องวัดความหวาน มีชดเชยอุณหภูมิ ชนิดกล้องส่อง Range : 0 - 32%, 1.000-1.120 SG ความละเอียด 0.2%, ความแม่นยำ ±0.4% จอภาพ Scale
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,250.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความหวาน   เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน
วัดค่าความหวาน ความหวาน เครื่องวัดน้ำตาล มิเตอร์วัดความหวาน เครื่องวัดความ
  เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน Brix meter, Brix refractometer
  รหัสสินค้า : BRM-RHWN-40-25 Brix ATC

RHW Brix/Alcohol Refractometer wint ATC
เครื่องวัดความหวาน
เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดแอลกอฮอล์ มีชดเชยอุณหภูมิ ชนิดกล้องส่อง Range : Brix 0-40%, Alcohol 0-25% ความละเอียด 0.2%, ความแม่นยำ ±0.2% จอภาพ Scale |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

2,250.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความหวาน   เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน
วัดค่าความหวาน ความหวาน เครื่องวัดน้ำตาล มิเตอร์วัดความหวาน เครื่องวัดความ
  เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน Brix meter, Brix refractometer
  รหัสสินค้า : BRM-300001

SPER SCIENTIFIC Brix Refractometer
เครื่องวัดความหวาน แบบกล้อง
เครื่องวัดความหวาน  ชนิดกล้องส่อง Range : .0 - 32%, ความละเอียด 0.2%, ความแม่นยำ ±0.2% จอภาพ Scale |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 


 

ราคา/บาท

7,150.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความหวาน   เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน
วัดค่าความหวาน ความหวาน เครื่องวัดน้ำตาล มิเตอร์วัดความหวาน เครื่องวัดความ
  เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน Brix meter, Brix refractometer
  รหัสสินค้า : BRM-300010

SPER SCIENTIFIC Brix Refractometer with ATC
เครื่องวัดความหวาน
เครื่องวัดความหวาน  มีชดเชยอุณหภูมิ ชนิดกล้องส่อง Range : 0 - 32%, ความละเอียด 0.2%, ความแม่นยำ ±0.2% จอภาพ Scale
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 


 

ราคา/บาท

7,890.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความหวาน   เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน
วัดค่าความหวาน ความหวาน เครื่องวัดน้ำตาล มิเตอร์วัดความหวาน เครื่องวัดความ
  เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน Brix meter, Brix refractometer
  รหัสสินค้า : PBSM-3528-DBSI

Digital Brix/Salinity/Temp Refractometer(DBS1)
เครื่องวัดความเค็ม วัดความหวาน และอุณหภูมิ  ระบบดิจิตอล  Range : 0 - 28%,
0-35% Brix, 0-40 C ความละเอียด 0.1%, ความแม่นยำ ±0.1% จอภาพ LCD
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

18,750.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความหวาน   เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน
วัดค่าความหวาน ความหวาน เครื่องวัดน้ำตาล มิเตอร์วัดความหวาน เครื่องวัดความ
  เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน Brix meter, Brix refractometer
  รหัสสินค้า : BRM-HI-96801

HANNA Digital Brix Refractometer
เครื่องวัความหวาน แบบดิจิตอล
เครื่องวัดความหวาน ชนิดดิจิตอล Range : 0 - 85%, 0 - 80 C  ความละเอียด 0.1%, ความแม่นยำ ±0.2%, ขนาดตัวอย่าง 2 มล., จอภาพ LCD
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

22,150.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความหวาน   เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน
วัดค่าความหวาน ความหวาน เครื่องวัดน้ำตาล มิเตอร์วัดความหวาน เครื่องวัดความ
  เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน Brix meter, Brix refractometer
  รหัสสินค้า : BRM-300051

SPER SIENTIFIC Brix Refractometer
เครื่องวัความหวาน แบบดิจิตอล
เครื่องวัดความหวาน ชนิดดิจิตอล Range : 0 - 65%, ความละเอียด 0.1%, ความแม่นยำ ±0.2%, ขนาดตัวอย่าง 1 มล., จอภาพ LCD
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

21,150.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความหวาน   เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน
วัดค่าความหวาน ความหวาน เครื่องวัดน้ำตาล มิเตอร์วัดความหวาน เครื่องวัดความ
  เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน Brix meter, Brix refractometer
  รหัสสินค้า : BRM-300053

SPER SIENTIFIC Brix Refractometer
เครื่องวัความหวาน แบบดิจิตอล
เครื่องวัดความหวาน ชนิดดิจิตอล Range : 0 - 95%, ความละเอียด 0.1%, ความแม่นยำ ±0.2%, ขนาดตัวอย่าง 1 มล., จอภาพ LCD
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท

26,150.00

ราคานี้ยังไม่รวม VAT

เครื่องวัดความหวาน   เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน
วัดค่าความหวาน ความหวาน เครื่องวัดน้ำตาล มิเตอร์วัดความหวาน เครื่องวัดความ
  เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน Brix meter, Brix refractometer
เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดความหวานของน้ำผลไม้ เครื่องวัดความหวานน้ำตาล เครื่องวัดความหวานน้ำเชื่อม เครื่องวัดความหวานอาหาร เครื่องวัดความหวานน้ำหวาน เครื่องวัดความหวานน้ำซุป เครื่องวัดความหวานของเหลว เครื่องวัดความหวานสารผสม เครื่องวัดความหวานระบบดิจิตอล เครื่องวัดความหวานแบบใช้แสง เครื่องวัดความหวานแบบส่องกับแสงสว่าง เครื่องวัดความหวานแบบหยดตัวอย่าง เครื่องวัดความหวานแบบส่องดูจากกล้อง เป็นเครื่องวัดความหวานที่ต้องใช้ตัวอย่างหยดลงบนแผ่นปริซึมแล้วส่งดูกับแสงส่วาง ก็จะได้ค่าความหวานจากเครื่องวัดความหวานนี้
เครื่องวัดความหวานแบบมิเตอร์ ใช้ตัวอย่างหยดลงในที่ใส่ตัวอย่างแล้วอ่านค่าจะได้ค่าความหวานเป็นตัวเลข จากเครื่องวัดความหวานชนิดนี้ เครื่องวัดความหวานทุกชนิด
เครื่องวัดความหวานแบบมิเตอร์พกพา เครื่องวัดความหวานแบบไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ เครื่องวัดความหวาน Brix meter

    Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า(ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูด้านล่างนี้)

    ดูวิธีการสั่งซื้อ  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ezylifenow@gmail.com

   

Copy Rights© 2013, All rights reserved, www.ezy-life.com,                      Email : ezylifenow@gmail.com                                       Powered by Abi Net Group. Thailand.